Declaration by the Network of Vietnamese Bloggers on the prosecution and trial of Đinh Nhật Uy

Declaration by the Network of Vietnamese Bloggers on the prosecution and trial of Đinh Nhật Uy Whereas the People's Procuratorate of Tân An City on September 6, 2013 released the indictment against Đinh Nhật Uy and is going to put Uy on tria...

Xem thêm »

Mời thảo luận về Tuyên bố 258 trong tinh thần dân chủ đa nguyên

Mời thảo luận về Tuyên bố 258 trong tinh thần dân chủ đa nguyên Ngày 18/7/2013, Tuyên bố 258 ra đời với chữ ký của hơn 100 blogger Việt Nam công khai danh tính. Trong thời gian ngắn ngủi này, các đại diện của M...

Xem thêm »


© 2016 About Us | Terms & Conditions