Lại bị hố!!!

Mới hôm qua loa phường của đảng hung hăng con bọ xít của "thế lực thờ địch" mắng mỏ "thế lực thù địch" và ca ngợi chiến thắng của đảng hèn. Hôm nay, Tàu khựa lại kéo tàu vào lại Bãi Tư Chính, các loa phường lại bị... "sự cố". Im re!!!

Source: Dân Làm Báo

© 2016 About Us | Terms & Conditions