Than bác Đờ mờ-Nguyễn Duy Cống

Dương Tự Lập (Danlambao)
Bớ bác đi rồi bác Cống ru! Trời Nam mờ nhạt nắng tàn thu Ba Đình năm trăm con nghị gật Thương bác đau luồn xuống tận khu.

Bớ bác đi rồi bác Cống ru! Hàn vi hoạn lợn với rạch cu Lỡ thời gặp vận theo cách mạng Bĩ cực gian nan số lao tù. 
Bớ bác đi rồi bác Cống ru! Thoát cùm bác hóa đại trợn phu Tay phang Tư sản công thương chết Lùa dân lên rừng rú âm u. 
Bớ bác đi rồi bác Cống ru! Hội nghị Thành Đô mấy thằng ngu Bám theo Đồng-Linh sang bán nước Bắc thuộc nghìn năm mối cừu thù. 
Bớ bác đi rồi bác Cống ru! Éo mẹ sư cha lũ chóp bu Vận nước vẹo xiêu vì Tàu cộng Nay gọn trong tay Trọng lú lù. 
Bớ bác đi rồi bác Cống ru! Hai năm mươi chẵn có lẻ dư Về chầu theo đít ông Bành Tổ Luân hồi lại nghiệp thiến dái trư. 
Dương Tự Lập  danlambaovn.blogspot.com

Source: Dân Làm Báo

© 2016 About Us | Terms & Conditions