Ca Dao Dưới Ách cộng sản ở Việt Nam


Ca Dao Dưới Ách cộng sản ở Việt Nam
Từ khi khai thiên lập địa đến này, không có loài vật nào độc ác bằng bọn Việt Minh, tức là bọn cộng sản Việt Nam, nên toàn dân đã có câu ca dao như sau:
Từ khi có đất có trời,
Không gì độc ác bằng loài Việt Minh.
Dưới chế độ cộng sản Việt Nam, những người trí thức chân chính đều bị bọn csVN coi như kẻ thù vì họ hiểu rõ bản chất gian manh của bọn CSVN. Chính vì thế, bọn csVN dùng toàn lũ ngu si đần độn để làm việc trong các chức vụ điều khiển hạ tầng vì bọn này dễ được sai khiến, kềm kẹp, và bóc lột. Chứng kiến hoàn cảnh này, toàn dân mới có ca dao sau:
Từ ngày "cách mạng mùa thu,"
Thằng khôn đi học thằng ngu làm thầy!
Gian manh từ bấy đến nay,
Lừa dân bán nước cốt đầy túi tham..
Dưới chế độ Cộng Sản, người Việt không có công lý và thiếu tự do. Nhân dịp bọn Cộng Sản chiếm Sài Gòn rồi thay tên đường Công Lý bằng tên Nam Kỳ Khởi Nghĩa và thay tên đường Tự Do bằng tên Đồng Khởi, người Việt ta đặt ca dao như sau:
Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiêu Công Lý
Đồng Khởi vùng lên mất Tự Do.
Những câu ca dao khác do dân ta sáng tác để chửi cán bộ Cộng Sản răng đen mã tấu giống lũ khỉ rừng:
Gái miền Nam như cành liễu rủ,
Gái miền Bắc như củ khoai môn,
Trai miền Nam như chim anh vũ,
Trai miền Bắc như lũ khỉ rừng,
Chim anh vũ đậu trên cành liễu rủ,
Lũ khỉ rừng ôm củ khoai môn.
Đôi dép râu và chiếc nón tai bèo của lính Cộng Sản đã làm tan nát tương lai tuổi trẻ:
Đôi dép râu dẫm nát hồn son trẻ,
Chiếc nón tai bèo che khuất nẻo tương lai.
Chính quyền Cộng Sản bắt dân lao động để chúng bóc lột, đầy ải đến chết:
Thi đua làm việc bằng hai,
Để cho cán bộ mua đài mua xe,
Thi đua làm việc bằng ba, Để cho cán bộ xây nhà xây sân.
Trung Quang Lê facebooker đăng ngày 27/06/2014.

© 2016 About Us | Terms & Conditions