About Us

Khoi8046.com is a information website focusing on politics news related to the Vietnamese community in Vietnam and in the world.

For any suggestion or questions, please contact us at admin [at] khoi8406 [dot] com.

Khoi8046.com là một trang thông tin sưu tầm những tin tức chọn lọc từ nhiều nguồn công cộng trên internet, tập trung vào những tin tức chính trị liên quan đến cộng đồng Việt Nam ở nước nhà và trên thế giới.

Vui lòng liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ email admin [at] khoi8406 [dot] com nếu bạn có góp ý cho trang web.

© 2016 About Us | Terms & Conditions