Chén sành và chén kiểu

Babui (Danlambao)
Trộm cướp như thể chén sành Công an chén kiểu, chén nào quí hơn? Đi đường bị cướp, tai ương Nhớ gọi "hiệp sĩ" mở đường máu cho
Công an nhiều việc phải lo Lo sao "còn đảng còn mình" ấm no Nên đừng bày vẽ so đo Coi trọng hiệp sĩ xem thường côn an
Ở đâu cưỡng chế đất vàng Ở đó có sẵn côn an tức thì Ở đâu đòi hỏi môi sinh Ở đó tràn ngập đội hình công an
Dù cho cướp có võ trang Đã có hiệp sĩ sẵn sàng hiến thân Chứ còn quần chúng nhân dân Tay không lật đổ chính quyền như chơi
Chén kiểu chỉ để ngắm thôi Đó là di sản của Hồ Chí Minh.
Babui danlambaovn.blogspot.com

Source: Dân Làm Báo

© 2016 About Us | Terms & Conditions