Em biết phân biệt giữa cái chết của Bà Chủ và cái chết của Đầy Tớ

Cu Tèo (Danlambao)

Source: Dân Làm Báo

© 2016 About Us | Terms & Conditions